Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ALEPREZENTY

z dnia 21 listopada 2019 roku 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Prana Shop; 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.AlePrezenty.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ArtDruk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.AlePrezenty.com.pl. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie w Sklepie AlePrezenty.com.pl zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował Postanowienia w nim zawarte. 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem AlePrezenty.com.pl, prowadzony jest przez Artur Muras ArtDruk, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 148, 96-300 Żyrardów (POLSKA), zarejestrowaną w CEIG, z nr NIP: 8381738355, nr REGON: 384417691 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies, lub b.) Mozilla Fire Fox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies, lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies. 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ArtDruk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.AlePrezenty.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.4. ArtDruk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ArtDruk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ArtDruk 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ArtDruk. 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ArtDruk, e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

3.8. ArtDruk zastrzega sobie prawo wysyłania do Klientów Sklepu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera AlePrezenty.com.pl informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu AlePrezenty.com.pl, promocji oraz informacji branżowych, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Zgoda ta może być cofnięta przez Klienta w każdej chwili. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową AlePrezenty.com.pl, dokonać wyboru produktów oraz ich specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a.) przedmiotu zamówienia, b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c.) wybranej metody płatności, d.) wybranego sposobu dostawy. 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ArtDruk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "AlePrezenty.com.pl- Potwierdzenie otrzymania zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, paczkomatem lub za pomoca Poczty Polskiej. Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa i Płatności. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: 8,90 PLN - paczkomat, 12, 90 PLN - Pocztex48, 15 PLN - przesyłka kurierska oraz 19 PLN - przesyłka za pobraniem. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Towar wysyłany jest przez nas w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przelewu. 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. AlePrezenty.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia. 

VI. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

6.2. ArtDruk zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a.) przelewem na numer konta bankowego 47 2490 0005 0000 4004 1113 3307 (Alior), b.) płatnością online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., c.) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierowi, listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym. 

6.4. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na adres emailowy: kontakt.aleprezenty@gmail.com, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ArtDruk podany w niniejszym Regulaminie. 

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ArtDruk .ul. 1-go Maja 148,96-300 Żyrardów 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

7.7 ArtDruk nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem. Zwrot kwoty równoważnej cenie zakupionego towaru i kosztów przesyłki do Klienta (koszty przesyłki które Klient pokrył przy zakupie towaru) na wskazane konto bankowe nastapi w ciągu 14 dni. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. ArtDruk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt.aleprezenty@gmail.com. ArtDruk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. W przypadku uznania reklamacji, ArtDruk zwraca całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. ArtDruk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ArtDruk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt.aleprezenty@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. ArtDruk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ArtDruk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ArtDruk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ArtDruk 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl